miljö

Skydda miljön - spara kostnader
 För oss som familjeföretag och internationellt verksamt industriföretag är ett aktivt och miljömedvetet handlande en del av vårt samhällsansvar.

I och för sig är vår produkt metalltråd redan miljövänlig, eftersom den obegränsat ofta kan smältas ner och återanvändas. Upprätthållande eller till och med en förbättring av de kommande generationernas ekologiska levnadsvillkor samt kundorientering och även ekonomiska hänsyn får inte stå i motsats till varandra. Med detta som utgångspunkt förenar vi många olika åtgärder för ett uthålligt , resurseffektivt och miljömedvetet arbetssätt. 

Green Technology - Green Facility
 Mer än bara en grön image! Kostnaderna för exempelvis energi, skyddsgaser, vatten och avfallsbehandling kontrolleras ständigt hos dahmen och trakus i syfte att finna eventuella besparingspotentialer. Med engagemang för vår miljö planerar vi målinriktat, strukturerar i separata projekt effektivt de åtgärder som gemensamt har beslutats samt övervakar noga att dessa utförs systematiskt. Vi tror att vi i sista hand på det här sättet till och med ökar våra produkters kvalitet och våra medarbetares motivation. 

Energieffektivitet – miljövänlig produktion
 Totalt sett bidrar våra processer vid behandlingen av rost-, syre- och värmebeständigt stål samt av ickejärnmetaller, som är etablerade, organiserade och kontrollerade sedan länge, till vår konkurrenskraft. Vi förverkligar i vår firmas eget koncept för ett integrerat miljöskydd i hela den värdeskapande produktionskedjan målet om en ansvarsfull produktion. På våra företagssäten i Iserlohn och Gummersbach arbetar vi utan begränsningar med att möta ett av de största miljörelaterade problemen, som vi i dag är konfronterade med inom vår bransch, nämligen hur man kan eliminera giftiga substanser 

Skydd för människa och natur
 För att kunna uppnå alla våra engagerade målsättningar krävs ett outtröttligt stöd från alla medarbetare på våra båda fabriker. De möter dagens krav med sin dagliga insats genom att hantera resurserna ansvarsfullt inom alla företagsområden.  Jag vill här tacka dem alla för deras kooperation  och jag ber dem att även i fortsättningen stödja företagen dahmen och trakus i dessas position som ledande företag när det gäller skydd av människa och natur. 

Dahmen
Dr. - Ing. Gösta Dahmen

Verkställande direktör  delägare

 

Vårt företag- vårt ansvar
 Vem, om inte vi själva, ansvarar för att vi varje dag uppnår våra ambitiösa mål om att skydda miljön mot bakgrund av vår företagsfilosofi och med allt vårt handlande. Samhällets väl, där våra barn växer upp, har alltid varit vår angelägenhet. Därför utövar vi ett direkt inflytande inom olika områden av vårt företag och vi accepterar vårt sociala ansvar. Tillsammans har vi redan förverkligat många åtgärder.

  • Avskaffande av betningsanläggningar som har ersatts av induktionsglödförfaranden

    Avloppsvattenfria avfettningsanläggningar

    Avskaffande av Cr6-haltiga (sexvärt krom) ämnen i fabrikerna

    Installation av anläggningar för regnvattensbehandling

    Reduktion av ström- och gasförbrukningen genom användning av modern induktionsglödgning

 

Blasberg
Dipl. - Ing. Dirk Blasberg

Teknisk chef

 

Företagssäte Tyskland – noga prövad kvalitet
 Vi på dahmen och trakus har satt upp höga mål, eftersom dessa är bra både för företaget OCH miljön och kan bidra till att förbättra dagens och kommande generationers livskvalitet på ett meningsfullt sätt. Vår översta maxim lyder: Högsta kvalitet och belåtna kunder. Lika viktigt är för oss vårt ansvar för miljön. Vårt råmaterial och hjälp- och driftmedlen kommer från vår europeiska omgivning. Våra leverantörer är framför allt de erkända stålproducenterna. De bedriver alla minst ett enligt ISO 14001 certifierat managementsystem för miljöskydd. Vårt avfall behandlas enligt miljöskyddsprinciper, det vill säga det sorteras och kategoriseras noga, innan en specialfirma för avfallsbehandling tar hand om det. Med intelligent logistik sammanför vi varuströmmarna och kortar av väntetiderna vid pålastningen på lastbilarna. 

Länge leve framtiden
 Man kan själv endast utföra optimala prestationer om man samarbetar med de bästa leverantörerna och serviceföretagen inom sin bransch. Detta gör vi på dahmen och trakus systematiskt. Det är obestridligt att borax och borföreningar är skadliga för miljön. De här riskerna undviker vi exempelvis redan i dag genom att använda boraxfria produkter ur sortimentet från ledande producenter av tråddragningsmedel.  

En särskild betydelse har det sätt på vilket vi bearbetar de olika materialen, vi anstränger oss alltid att producera enligt aktuell teknik. Inte mindre viktigt är valet av hjälp- och driftämnen; dessa analyserar vi ständigt för att kunna fastställa, om de innebär en risk för våra medarbetare.

Höffgen
Thomas Höffgen
Chef kvalitetssäkring